_PRINT 
logo.gif

ข่าว : โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี หมู่ที่ 4 ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีกำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1 ป้าย งบประมาณตั้งไว้   1,460,000.00 บาท ( หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน )  

ข่าวโดย : อริญญา
อ่าน 465 ครั้ง
วันที่ 20 มิถุนายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:33:35:AM