วันที่ รายการ
09 พค 2567 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พค 2567 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 2 คันๆละ 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลปราณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พค 2567 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พค 2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉลอ หมู่ที่ 7 บ้านหนองกา ตำบลปราณบุรี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 พค 2567 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน 81-6352 ประจวบคีรีขันธ์ ครุภัณฑ์หมายเลข 012-58-0001 จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พค 2567 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พค 2567 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เมย 2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พย 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ ( กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พย 2565 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าปูโต๊ะ) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กพ 2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 100 คน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กพ 2564 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กพ 2564 จ้างเหมาบริการต่ออายุเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ Hosting พร้อมต่ออายุโดเมนเนมขององค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กพ 2564 จ้างจัดทำป้ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 กพ 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กพ 2564 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธค 2563 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ (ขนาด 1?8 ม.) จำนวน 1 ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณจุดเสี่ยง (ขนาด 1.2?2.4 ม.) จำนวน 6 ป้าย โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธค 2563 จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ธค 2563

ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03 ธค 2563 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิค (ขนาด 5?150 ซม.) และตรายาง (ขนาด 5 ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ธค 2563 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิค (ขนาด 5?150 ซม.) และตรายาง (ขนาด 5 ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ธค 2563 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ธค 2563 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ตค 2563 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ขนาด 1.2?2.4 เมตร) จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ตค 2563 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณงานลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ตค 2563 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อใช้ในพิธีเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ตค 2563 จ้างเหมาจัดทำ อาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม เพื่อเป็นการรับรองสมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมสภา และผู้เข้ารับฟังการประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ตค 2563 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และ อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 100 คน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ตค 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวทุ่ง-บ้านนายสากล หมู่ที่ 3 บ้านนาห้วย กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกเกรดเรียบกว้างข้างละ 0.25 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ตค 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกกระโจมคีรี-ทางหลวงชนบท ปข 4020 สายปราณบุรี-บ่อนอก หมู่ที่ 7 บ้านหนองกา ผิวจราจร 5.00 เมตร ระยะทางยาว 1,550 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกเกรดเรียบข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 กย 2563 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการขนาด 1x3 เมตร โครงการอบรมพัฒนาทักษะหลากอาชีพโครงการอบรมพัฒนาทักษะหลากอาชีพ(กิจกรรม ดอกไม้จันทน์จากลอตเตอรี่และพวงหรีดผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กย 2563 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมพัฒนาทักษะหลากอาชีพ(กิจกรรม ดอกไม้จันทน์จากลอตเตอรี่และพวงหรีดผ้า) ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กย 2563 จ้างโครงการอบรมพัฒนาทักษะหลากอาชีพ(กิจกรรม ดอกไม้จันทน์จากลอตเตอรี่และพวงหรีดผ้า) วันที่ 18 กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม 100 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 สค 2563 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 สค 2563 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 สค 2563 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 สค 2563 ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 สค 2563 ซื้อจัดซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 สค 2563 ซื้อจัดซื้อทรายเคลือบสาร Temephos 1% จำนวน 5 ถัง (แผนงานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 กค 2563 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ครุภัณฑ์พิวเตอร์ประมวลผลแบบ 1 จำนวน 2 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 กค 2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กค 2563 จ้างเช่าเต็นท์ เช่าเครื่องเสียงและนั่งร้านสำหรับผูกป้ายไวนิล ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กค 2563 จ้างป้ายไวนิล ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กค 2563 จ้างผูกผ้าประดับบริเวณป้ายโครงการ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กค 2563 ซื้อซื้อน้ำดื่ม ชนิดถ้วย จำนวน 15 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
  

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1803
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้6832
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้25383
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว21111
mod_vvisit_counterเดือนนี้48262
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว70317
mod_vvisit_counterทั้งหมด832023

We have: 26 guests, 1 members online
IP: 3.230.173.188
วันนี้: มิ.ย. 13, 2024
ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3262-2947