นายสังวร  มุ่งดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

นางชฎาภรณ์  พุ่มซ้อน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

 

 

นายอุทิศ  ทัศนภักดี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

นายทองทศ  คงกะเรียน

เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี