นายประทีป  ก้อนเมฆ

สมาขิกสภา อบต.ปราณบุรี หมู่ที่ 1

ประธานสภา อบต.

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสมรักษ์  ตรีอินทอง

สมาขิกสภา อบต.ปราณบุรี หมู่ที่ 1

รองปรานสภา อบต.

 

นางศรายุทธ  เพ็ชรพลอย

สมาขิกสภา อบต.ปราณบุรี หมู่ที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมบูรณ์  เหมาะเจาะ

สมาขิกสภา อบต.ปราณบุรี หมู่ที่ 2

 

 

นายธีรศักดิ์  ยอดสาลี

สมาขิกสภา อบต.ปราณบุรี หมู่ที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

นายบุญเลิศ  สามเกลียว

สมาขิกสภา อบต.ปราณบุรี หมู่ที่ 3

 

นายศุภชัย  กระแจะเจิม

สมาขิกสภา อบต.ปราณบุรี หมู่ที่ 3

 

 

 

 

 

 

 

นายกาวิล  แย้มศรวล

สมาขิกสภา อบต.ปราณบุรี หมู่ที่ 4

 

นางลำพูล  คงกะเรียน

สมาขิกสภา อบต.ปราณบุรี หมู่ที่ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

นายประสาร  คงกะเรียน

สมาขิกสภา อบต.ปราณบุรี หมู่ที่ 7