นายเสรี  สมศักดิ์

ปลัด อบต.ปราณบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธงชัย  สมเสนาะ

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

นายชาญณรงค์  สุขอิ่ม

นักพัฒนาชุมชน

 

 

นายจักรกฤษณ์  พงษ์พัว

บุคลากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น.ส.ณิชณิชา เม็ดดี ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางมะลิ  เมฆขยาย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 

 

นายวรินทร์  พิศาลทรัพย์

เจ้าหน้าที่ธุระการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายนพดล  สำแดงเดช

ยาม

 

 

นางสาวนฤมล  ตรีเพชร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

นายศุภโชค  นุษพรรณ์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเอกพนธ์  คงนิล

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

นางนงนุช  ทัศนภักดี

แม่บ้าน

 

 

นายคฑา  ประภากรณ์

คนงานทั่วไป