นางปริชาติ  ฟักเถื่อน

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวชนาพร  ทองแผ่น

นักวิชาการการเงินและบัญชี

 

 

นางสาวปนัดดา  เตชะวันโต

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 

นายภูมิศักดิ์  แก้ววงศรี

เจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุรีย์  แก้วเขียว

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

 

นางสาวอภิญญา  ปิ่นแก้วกาณจน์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ