นายเสรี  สมศักดิ์

ปลัด อบต.ปราณบุรี

รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนุชนาต  ทิพย์เนตร

นักวิชาการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

นางกนกวรรณ  วงศ์ยิ้มย่อง

ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

 

นางสายรุ้ง  ธนภาสสภากร

ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

 

นางสาวพรชนก  เวชประสิทธิ์

ผู้ดูแลเด็ก