วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 

1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

                            เป็นพื้นที่เกษตรกรรมแบบยังยืน  และเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  นำบ้านเมืองไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง  พึ่งพาตัวเองได้

2.  พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

              2.1.  ด้านการเกษตรกรรม  ปศุสัตว์  ประมง  และอุตสาหกรรมแปรรูปทางการประมง

                            -  ปรับปรุงคุณภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด โดยใช้เทคโนโลยีแผนใหม่

                            -  ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต เป็นอุตสาหกรรมการประมง

              2.2.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                            -  ปรับปรุงการพัฒนาด้านการคมนาคม ให้สะดวก รวดเร็ว และสามารถใช้ได้ดี ตลอด ฤดูกาล

                            -  การขยายเขตการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน

                            -  ดำเนินการให้ประชาชนมีน้ำประปาให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน

                            -  ดำเนินการให้ประชาชนมีโทรศัพท์ใช้อย่างทั่วถึง

                            -  ดำเนินก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ

              2.3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                            -  สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

                            -  เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้มีการตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

                            สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

                            -  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

                            -  ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

                            -  พัฒนาจัดกิจกรรมที่เอื้ออำนวยหรือส่งเสริมการท่องเที่ยว

                            -  กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

              2.4.  ด้านสาธารณสุข  การกีฬา  และการคุ้มครองผู้บริโภค

                            -  พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพอนามัย เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบำบัดรักษาโรคต่างๆ 

                            -  ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ

                            -  ให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

                            -  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสาธารณสุข

                            -  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์

                            -  ส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค

                            -  ให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่และมีการปรับปรุง

                            ระบบจราจรเพื่อป้องกันอุบัติภัย

                            -  ให้มีการคุ้มครองผู้บริโภค และคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงาน