สภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐานสำคัญ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

 

1.  สภาพทั่วไป

1.1  ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี เป็นหนึ่งใน 6 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ  5  กิโลเมตร  ได้ยกฐานะจากสภาตำบลมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี  วันที่  30 มีนาคม 2539

 เขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี  มีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านเกาะคู่  หมู่ที่ 2 บ้านนาพะเนียด  หมู่ที่ 3 บ้านนาห้วย  หมู่ที่ 4 บ้านลุ่มโพธิ์  และหมู่ที่ 7 บ้านหนองกา

  มีสถานที่ที่สำคัญทางพุทธศาสนา 2 แห่ง คือวัดสิทธิสังฆาราม ( วัดหนองคราม ) ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 2  บ้านนาพะเนียด ทั้งนี้ยังมีสภาวัฒนธรรม  ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดนาห้วย  หมู่ที่ 3  ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

อาณาเขต

                      องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี มีพื้นที่ 55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,920 ไร่  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปราณบุรีไปทางทิศเหนือ  ประมาณ 5 กิโลเมตร มีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อ  ดังนี้

ทิศเหนือ                 พื้นที่ติดต่อกับ            ตำบลวังก์พง

ทิศใต้                       พื้นที่ติดต่อกับ            ตำบลศิลาลอย กิ่งอำเภอสามร้อยยอด

ทิศตะวันออก       พื้นที่ติดต่อกับ            ตำบลปากน้ำปราณ

ทิศตะวันตก         พื้นที่ติดต่อกับ            ตำบลเขาน้อยและตำบลหนองตาแต้ม

 

ประชากร

                      ตำบลปราณบุรีมีประชากรทั้งสิ้น 3,864  คน  เป็นชาย  1,908  คน  และหญิง  1,956  คน  ส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทยประมาณร้อยละ 99.99   อีกร้อยละ0.01  เป็นเชื้อสายจีน  ประชากรในตำบลเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ

 

1.2  สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

          ลักษณะสภาพภูมิประเทศ

                      องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีเป็นพื้นที่ ราบระหว่างหุบเขา โดยมีเขานาน้อย  เขาช่องมอญ เขาอ้ายโกร่ง  อยู่ทางทิศตะวันออก มีแม่น้ำปราณบุรีไหลผ่านทางตอนเหนือ ของตำบล  พื้นที่มีความเหมาะสมกับการทำการเกษตรกรรม เช่น การทำนา ทำไร่ และทำสวน เช่น ไร่สับปะรด  สวนมะพร้าว สวนมะม่วง และนาข้าว  เป็นต้น

ลักษณะสภาพภูมิอากาศ

                      สภาพอากาศโดยทั่วไปอยู่ในเขตมรสุม หรือมีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น โดยทั่วไปไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป  ความชื้นปานกลาง อนุภูมิอากาศเฉลี่ย 29.50 องศาเซลเซียส โดยอากาศหนาวสุดจะอยู่ในเดือนมกราคม   และอากาศร้อนแห้งแร้ง ในเดือนเมษายนชาวบ้านขาดน้ำในการทำการเกษตรจะอยู่  ได้รับอิทธิพลจากมลสุมที่พัดผ่านทุกฤดูกาลทำให้เกิดฤดูกาล 3 ฤดูกาล 

                            ฤดูร้อน             จะเริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม  ถึง  เดือน  มิถุนายน  ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน  อากาศในช่วงนี้จะร้อนอบอ้าว  โดยเฉพาะในเดือน เมษายน  อากาศจะร้อนมากที่สุด

                            ฤดูฝน  จะเริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม  ถึงเดือนพฤศจิกายน  ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน  ฝนจะตกมากที่สุดในช่วงเดือน ตุลาคม ถึง เดือน พฤศจิกายน โดยมีฝนตกเฉลี่ย 220 มิลิเมตร ต่อเดือน  โดยมีฝนตกเฉลี่ยทั้งปี  1,140.70  มิลิเมตร  จำนวนฝนตก  123  วัน

                            ฤดูหนาว          จะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งจะพัดพาอากาศแห้งและหนาวเย็นมาปกคลุมประเทศ

 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

                      ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่สับปะรด ทำส่วนผลไม่ เลี้ยงสัตว์  นอกจากนี้ยังมีอาชีพค้าขาย และรับจ้างทำงานในโรงงานสับปะรดบางส่วน

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

เขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี ส่วนใหญ่เป็นย่านเกษตรกรรม และเป็นย่าน

เกษตรกรรม และเป็นย่านที่อยู่อาศัยจึงมีหน่วยธุรกิจน้อย เช่น ปั๊มน้ำมัน  จำนวน  1 แห่ง  โรงสีข้าว  1  แห่ง  โรงงานอุตสาหกรรม  2  แห่ง คือ ในหมู่ที่ 3  บ้านนาห้วย  1 แห่ง  เป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก และหมู่ที่ 7 บ้านหนองกาเป็นโรงงานสับปะรดกระป๋องอีก 1 แห่ง

 

3.   ด้านสังคม

การศึกษา

เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีมีสถานศึกษาทั้งสิ้น  4 แห่ง  ดังนี้

เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา    จำนวน   2  แห่ง    คือ

1.  โรงเรียนบ้านนาห้วย      ตั้งอยู่หมู่ที่  3  บ้านนาห้วย  ตำบลปราณบุรี

2.  โรงเรียนบ้านหนองกา   ตั้งอยู่หมู่ที่  7  บ้านหนองกา  ตำบลปราณบุรี

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา    จำนวน  1 แห่ง 

โรงเรียนเมืองปราณบุรี  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้านนาพะเนียด  ตำบลปราณบุรี

โรงเรียนระดับอาชีวะศึกษา  จำนวน 1 แห่ง 

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี    ตั้งอยู่หมู่ที่    7  บ้านหนองกา  ตำบลปราณบุรี

 

สาธารณสุข

เขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี   ไม่มีสถานีอนามัย     และโรงพยาบาล  อย่างไร

ก็ ตามประชาชนไม่มีปัญหามากนักเนื่องจากบริการสาธารณสุขทั้ง 2  อย่าง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปราณบุรี และเขตตำบลวังก์พง  ซึ่งเป็นเขตติดต่อกัน และนอกจากนี้ภายในหมู่บ้านยังมีการตั้งกองทุนจำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1  บ้านเกาะคู่   และหมู่ที่ 4  บ้านลุ่มโพธิ์

 

4    โครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

ถนนสายหลักส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง เช่น  ถนน รพช. ซึ่งเป็นถนนเชื่อมระหว่าง

ตำบล ปราณบุรี กับตำบลสามร้อยยอด  กิ่งอำเภอสามร้อยยอด   และถนนสายสี่แยกปราณบุรี - ปากน้ำปราณ  เป็นถนนเชื่อมระหว่างตำบลปราณบุรีกับตำบลปากน้ำปราณ ส่วนถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังเป็นถนนลูกรัง  ถนนหินคลุก  และมีถนนคอนกรีตบางส่วน

                            การไฟฟ้า

                            ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99 ของครัวเรือน  ได้รับการขยายเขตไฟฟ้าจากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรี

 

                            การประปา

                            การบริการน้ำประปา มาจากการบริหารงานของประปาหมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านนาห้วย สามารถให้บริการน้ำประปาไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงได้อีก 2หมู่บ้านคือบ้านลุ่มโพธิและบ้านนาพะเนียด ยังเหลืออีก 1 หมู่บ้านคือบ้านเกาะคู่ยังไม่ประปาใช้

                           

การสื่อสารและโทรคมนาคม

                            การสื่อสารและโทรคมนาคมยังมีปัญหาเนื่องจาก ระบบโทรศัพท์พื้นฐานยังไม่ครอบคลุ่ม พื้นที่ทั้งตำบล ส่วนโทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้านก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

 

                            การจราจร

                            การจราจรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี โดยภาพรวมไม่มีปัญหาแต่อย่างใด  เนื่องจากเป็นเส้นทางผ่านเพื่อเดินทางต่อไปยังเขตพื้นที่ใกล้เคียง และแหล่งท่องเที่ยว