สภาพพื้นที่

อาณาเขต

                            องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี มีพื้นที่ 55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,920 ไร่  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปราณบุรีไปทางทิศเหนือ  ประมาณ 5 กิโลเมตร มีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อ  ดังนี้

ทิศเหนือ                 พื้นที่ติดต่อกับ            ตำบลวังก์พง

ทิศใต้                       พื้นที่ติดต่อกับ            ตำบลศิลาลอย กิ่งอำเภอสามร้อยยอด

ทิศตะวันออก       พื้นที่ติดต่อกับ            ตำบลปากน้ำปราณ

ทิศตะวันตก         พื้นที่ติดต่อกับ            ตำบลเขาน้อยและตำบลหนองตาแต้ม

 

สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

          ลักษณะสภาพภูมิประเทศ

                            องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีเป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา โดยมีเขานาน้อย  เขาช่องมอญ เขาอ้ายโกร่ง  อยู่ทางทิศตะวันออก มีแม่น้ำปราณบุรีไหลผ่านทางตอนเหนือ ของตำบล  พื้นที่มีความเหมาะสมกับการทำการเกษตรกรรม เช่น การทำนา ทำไร่ และทำสวน เช่น ไร่สับปะรด  สวนมะพร้าว สวนมะม่วง และนาข้าว  เป็นต้น

ลักษณะสภาพภูมิอากาศ

                            สภาพอากาศโดยทั่วไปอยู่ในเขตมรสุม หรือมีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น โดยทั่วไปไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป  ความชื้นปานกลาง อนุภูมิอากาศเฉลี่ย 29.50 องศาเซลเซียส โดยอากาศหนาวสุดจะอยู่ในเดือนมกราคม   และอากาศร้อนแห้งแร้ง ในเดือนเมษายนชาวบ้านขาดน้ำในการทำการเกษตรจะอยู่  ได้รับอิทธิพลจากมลสุมที่พัดผ่านทุกฤดูกาลทำให้เกิดฤดูกาล 3 ฤดูกาล 

                            ฤดูร้อน             จะเริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม  ถึง  เดือน  มิถุนายน  ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน  อากาศในช่วงนี้จะร้อนอบอ้าว  โดยเฉพาะในเดือน เมษายน  อากาศจะร้อนมากที่สุด

                            ฤดูฝน  จะเริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม  ถึงเดือนพฤศจิกายน  ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน  ฝนจะตกมากที่สุดในช่วงเดือน ตุลาคม ถึง เดือน พฤศจิกายน โดยมีฝนตกเฉลี่ย 220 มิลิเมตร ต่อเดือน  โดยมีฝนตกเฉลี่ยทั้งปี  1,140.70  มิลิเมตร  จำนวนฝนตก  123  วัน

                            ฤดูหนาว          จะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งจะพัดพาอากาศแห้งและหนาวเย็นมาปกคลุมประเทศ