สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

                      ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่สับปะรด ทำส่วนผลไม่ เลี้ยงสัตว์  นอกจากนี้ยังมีอาชีพค้าขาย และรับจ้างทำงานในโรงงานสับปะรดบางส่วน

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

เขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี ส่วนใหญ่เป็นย่านเกษตรกรรม และเป็นย่าน

เกษตรกรรม และเป็นย่านที่อยู่อาศัยจึงมีหน่วยธุรกิจน้อย เช่น ปั๊มน้ำมัน  จำนวน  1 แห่ง  โรงสีข้าว  1  แห่ง  โรงงานอุตสาหกรรม  2  แห่ง คือ ในหมู่ที่ 3  บ้านนาห้วย  1 แห่ง  เป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก และหมู่ที่ 7 บ้านหนองกาเป็นโรงงานสับปะรดกระป๋องอีก 1 แห่ง