ประชากร

                            ตำบลปราณบุรีมีประชากรทั้งสิ้น 4,185  คน  เป็นชาย  2,087  คน  และหญิง  2,098  คน  ส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทยประมาณร้อยละ 99.99   อีกร้อยละ0.01  เป็นเชื้อสายจีน  ประชากรในตำบลเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ